sobota, 26 września 2009

Cykl Czytań Pisma Świętego: 27 Wrzesień 2009

Marka 9:38-48 -- 38Wtedy Jan rzekł do Niego: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. 39Lecz Jezus odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. 40Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. 41Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 42Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. 43Jeśli twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. 44I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie, chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. 45Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, 46gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. 47Bo każdy ogniem będzie posolony. 48Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą.

Obserwacje:

• O czym Jan powiedział Jezusowi? Jaka była reakcja Jezusa?
• Co powiedział uczniom Jezus na temat służenia innym i na temat odpowiedzialności za “małych”?
• Co Jezus powiedział im o grzeszeniu?

Zastosowanie:

• Co znaczy zdanie: “Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”
• Czy Jezus rzeczywiście chce, abyś odciął sobie rękę lub wydłubał oko? Na czym polega zasada, której stara się nas tutaj nauczyć?
• Czego dowiadujemy się o niebie i piekle?
• Dla kogo jest niebo? Piekło?
• Czy jest to możliwe, aby człowiek wiedział, czy po śmierci trafi do nieba, czy do piekła? Wyjaśnij swoją odpowiedź.

sobota, 19 września 2009

Cykl Czytań Pisma Świętego: 20 Wrzesień 2009

Marka 9:30-37 -- 30Po wyjściu stamtąd podróżowali przez Galileję, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. 31Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. 32Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. 33Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: O czym to rozprawialiście w drodze? 34Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. 35On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! 36Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: 37Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje mnie, lecz Tego, który Mnie posłał.

Obserwacje:

• Czemu Jezus nie chciał, aby ktokolwiek wiedział, gdzie był On i Jego uczniowie?
• Czego ich uczył? Czego dotyczyły proroctwa, które im przekazywał?
• Czy uczniowie rozumieli to, czego ich uczył Jezus? Czemu nie prosili go o wyjaśnienie?
• Co się wydarzyło, gdy przyszli do Kafarnaum? O co sprzeczali się ze sobą uczniowie?
• Czego ich uczył Jezus na temat bycia pierwszym? Na temat dzieci?

Zastosowanie:

• Jak myślisz, czemu Jezus chciał, aby uczniowie wiedzieli, co się z Nim stanie? Czemu nie rozumieli tego?
• Jak myślisz, czemu uczniowie sprzeczali się ze sobą o to, kto jest z nich największy?
• Jakich zasad Jezus uczył uczniów na temat bycia pierwszym i na temat dzieci?

sobota, 12 września 2009

Cykl Czytań Pisma Świętego: 13 Wrzesień 2009

Marka 8:27-35 -- 27Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: Za kogo uważają Mnie ludzie? 28Oni Mu odpowiedzieli: Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. 29On ich zapytał: A wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś Mesjasz. 30Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. 31I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. 32A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. 33Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. 34Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! 35Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je.

Obserwacje:

• Gdzie był Jezus i Jego uczniowie?
• Jakie pytanie zadał Jezus swoim uczniom? Jak odpowiedzieli?
• Jak Piotr odpowiedział na pytanie Jezusa? Co powiedział Jezus w odpowiedzi na słowa Piotra?
• O czym Jezus ostrzegł uczniów? O czym ich uczył?
• Co Piotr powiedział w reakcji na nauczanie Jezusa? Jak odpowiedział mu Jezus?
• Co Jezus powiedział tłumom?

Zastosowanie:

• Co znaczą słowa Piotra, że Jezus jest Chrystusem?
• Czemu Piotr upominał Jezusa? Jak zareagował Chrystus?
• Co o sobie prorokuje Jezus w ww.31 i 32?
• Co Jezus miał na myśli, gdy zgromił Piotra i powiedział: “zejdź mi z oczu szatanie!”?
• Co to znaczy zaprzeć się siebie? Wziąć swój krzyż? Naśladować Jezusa?
• Co to znaczy stracić swoje życie dla Chrystusa i ewangelii? W jaki sposób to uratuje twoje życie? Od czego masz być uratowany?

niedziela, 6 września 2009

Cykl Czytań Pisma Świętego: 6 Wrzesień 2009

Mk 7:31-37 -- 31Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. 32Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. 33On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; 34a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: Otwórz się! 35Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. 36/Jezus/ przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali. 37I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę.

Obserwacje:

• Gdzie przyszedł Jezus?
• Kogo ludzie przyprowadzili do Jezusa?
• Co zrobił Jezus? Co się stało z człowiekiem?
• Co Jezus przykazał ludziom?
• Co ludzie mówili o Jezusie?

Zastosowanie:

• Jak myślisz, czemu Jezus uzdrowił tego człowieka w taki sposób?
• Jak myślisz, czemu Jezus przykazał ludziom, aby nie mówili nikomu o tym, co zrobił?
• Dlaczego ma to znaczenie, że Jezus ma moc, aby uzdrawiać ludzi?

niedziela, 30 sierpnia 2009

Cykl Czytań Pisma Świętego: 30 Sierpień 2009

Mk 7:1-8; 14-15; 21-23 -- 1Zebrali się u Niego faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. 2I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. 3Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. 4I /gdy wrócą/ z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych /zwyczajów/, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. 5Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami? 6Odpowiedział im: Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. 7Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. 8Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, /dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie/.

14Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumiejcie! 15Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym.

21Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, 22cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. 23Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym.

Obserwacje:

• Jaki problem mieli Faryzeusze z uczniami Jezusa? W jaki sposób wyjaśnił to Jezus?
• Czego trzymali się Faryzeusze a o czym zapomnieli?
• Co czyni człowieka nieczystym?
• Skąd pochodzą złe myśli?

Zastosowanie:

• Co jest dla ciebie ważniejsze, przykazanie Boże czy tradycja ludzka?
• Czy czcisz Boga tylko wargami, czy czcisz Go całym sercem?
• Jakie tradycje mogą być przeszkodą dla przestrzegania przykazań bożych?
• Przypomnij sobie swój ostatnio popełniony grzech. Skąd według słów Jezusa ten grzech pochodził i kto jest winny?
• Jak możemy walczyć przeciwko złym myślom? Czy możemy pokonać je sami?
• Jakie jest twoje serce, czy więcej jest dobrych czy złych myśli? Jak można zmienić swoje serce? W jaki sposób serce może doznać przemiany?

niedziela, 23 sierpnia 2009

Cykl Czytań Pisma Świętego: 23 Sierpień 2009

Jn 6:54, 60-69 -- 59Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym... 60A spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, wielu mówiło: Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać? 61Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: To was gorszy? 62A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? 63Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. 64Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem na początku wiedział, którzy to są , co nie wierzą, i kto miał Go wydać. 65Rzekł więc: Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca. 66Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. 67Rzekł więc Jezus do Dwunastu: Czyż i wy chcecie odejść? 68Odpowiedział Mu Szymon Piotr: Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. 69A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga.

Obserwacje:

• Co w nauczaniu Jezusa było trudne do zaakceptowania przez uczniów?
• Co Jezus wiedział o ludziach?
• W jaki sposób ludzie mogą przyjść do Jezusa?
• Kiedy odeszli uczniowie?
• Jakie pytanie zadał Jezus Dwunastu? Jaka była ich odpowiedź?

Zastosowanie:

• Dlaczego uczniowie szemrali? Na czym polega trudność nauczania Jezusa?
• Co dla ciebie oznaczają słowa Jezusa: „Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.”?
• Jak myślisz? Czy Jezus rzeczywiście chciał abyśmy jedli jego prawdziwe ciało i pili prawdziwą krew?
• Dlaczego tak dużo uczniów odeszło od Jezusa?
• Dlaczego Piotr powiedział: „Ty masz słowa życia wiecznego.”? Co to oznacza dla ciebie?

niedziela, 16 sierpnia 2009

Cykl Czytań Pisma Świętego: 16 Siepień 2009

Jn 6:51-58 -- 51Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. 52Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: Jak On może nam dać /swoje/ ciało do spożycia? 53Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 58To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.

Obserwacje:

• Co Jezus mówił o sobie?
• Dlaczego Żydzi sprzeczali się między sobą?
• Co Jezus nauczał o swoim ciele?
• Kto posłał Jezusa na świat?
• jakim rodzaju chleba mówił Jezus?

Zastosowanie:

• Co Jezus miał na myśli mówiąc: „Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata.”?
• Co dla ciebie oznaczają słowa: „Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.”?
• jakim życiu mówi Jezus w 53 wersecie?
• W jaki sposób możemy dziś jeść i pić ciało i krew Jezusa?